Tüm Afrika’nın Dostları Derneği

KVKK Aydınlatma Metni

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (Veri Sorumlusu),

Siz değerli kullanıcımızın güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen Kişişel Verilerin Korunması Kanunu* ("Kanun") istinaden aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında;

Kanun gereğince, Veri sorumlusu Veri işleyen olarak hizmet ilişkinin kurulması, hizmet devamlılığının sağlanması, hizmetlerimizin ifa edilmesi, sosyal sorumluluk projelerinin ifası, bağış işlermlerinin yerine getirilmesi dernek olarak diğer yasalardan kaynaklanan sorumluluklar gereğince kişisel verileriniz kaydedilmekte ve saklanmaktadır.

İş bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri Kanun'da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, sosyal sorumluluk projelerinin devamı ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, ilgili mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek Kanun'da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişiler verileriniz, bağış ve sosyal sorumluluk projelerimizden faydalanabilmeniz için beyan ettiğiniz adınız-soyadınız adresiniz, iletişim numaralarınız kimlik numaranız, fatura bilgileriniz, dernek yetkilileri tarafından tarafınıza yöneltilen sorular, verdiğiniz cevaplar, talep ettiğiniz işlemler, erişim ve trafik bilgileri gibi sizi tanımlayan veri ve bilgileri ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik yollarla kullanıcı kaydı oluşturmanız sırasında ve/veya bağış yapmanız esnasında ve/veya herhangi bir şekilde derneğimize ulaşıp bağış/sosyal sorumluluk projesine katılım yapmak istediğinizde bilgiler ve beyanlarınızın tarafımıza iletilmesi ile toplanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, meshebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvelik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade etmektedir.

Derneğimiz kural olarak kullanıcılarından ilişkin özel nitelikli veri talep etmez ve işlemez, Ancak 3. kişi ve kuruluşların politikaları gereği tescil için zorunlu olan bilgi ve veriler özel nitelikli kişisel veri arz etmesi halinde bununla sınırlı olmak üzere kayıt altına alabilir.

Kişisel verileriniz, Alan adı kayıt otoritelerinin kamuya açık olmasını zorunlu tuttuğu bilgiler ile sınırlı olmak üzere alan adı tescil bilgilerinde, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerle; doğrudan ve dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile dernek faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız hukuk birimleri, mali müşavirler, çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar ve kuruluşlar, yurtiçinde veya yurtdışındaki sosyala sorumluluk kapsamında faaliyet gösteren dernek, birlik, vakıf ve kuruluşlar ile sosyal medya portallarında gerektiği ölçüde paylaşılabilecektir.

Kanun'un İstisnalar başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun'un 11. maddesi çerçevesinde Derneğimize başvurarak kullanabileceğiniz haklarınız şu şekildedir:

-Kişisel verileriniz işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerinizin işlenme amcını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

-Yukarıdaki (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kişisel verilerinizin kanuna aykrıı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Bağış Seçenekleri